ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
20 October 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Imam Hanbali, Ulama Penghafal Jutaan Hadist

Imam Hanbali

Konfirmasitimes.com-Jakarta (17/09/2021).Imam Hanbali merupakan seorang ahli hadits dan teologi Islam. Ia lahir di Kunyahnya Abu Abdillah lengkapnya: Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al Marwazi Al Baghdadi/ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dikenal juga sebagai Imam Hambali.

Iman yang memiliki nama lengkap Imam Ahmad bin Hanbal ini lahir di Marw (saat ini bernama Mary di Turkmenistan, utara Afganistan dan utara Iran) di kota Baghdad, Irak, pada tahun 164 H. Ayahnya meninggal ketika beliau masih anak-anak dan kemudian dibesarkan dan diasuh oleh ibunya. Kota Baghdad pada waktu itu merupakan ibukota Kekhalifahan Bani Abbas dan merupakan gudangnya para ulama dan ilmuwan. Imam Ahmad bin Hanbal banyak berguru pada ulama-ulama di kota kelahirannya tersebut.


Imam Ahmad bin Hambal mulai sakit pada malam Rabu, dua hari dari bulan Rabi’ul Awwal tahun 241 Hijriyyah, ia sakit selama sembilan hari. Tatkala penyakitnya mulai parah dan warga sekitar mulai mengetahuinya, maka mereka menjenguknya siang dan malam.

Penyakitnya kian hari kian parah, pada hari Kamis dan sebelum wafat ia memberikan isyarat pada keluarganya agar ia diwudhukan, kemudian mereka pun mewudhukannya. Ketika berwudhu, Imam Ahmad sambil berzikir dan memberikan isyarat kepada mereka agar menyela-nyela jarinya. Dia menghembuskan napas terakhirnya di pagi hari Jum’at bertepatan dengan tanggal 12 Rabi’ul Awwal 241 H pada umur 77 tahun di kota Baghdad. Ia dimakamkan di pemakaman al-Harb, jenazah dia dihadiri delapan ratus ribu pelayat lelaki dan enam puluh ribu pelayat perempuan.

Pendidikan


Ilmu yang pertama kali dikuasai adalah Al Qur’an hingga ia hafal pada usia 15 tahun, ia juga mahir baca-tulis dengan sempurna hingga dikenal sebagai orang yang terindah tulisannya. Lalu, ia mulai konsentrasi belajar ilmu hadits di awal umur 15 tahun itu pula. Ia telah mempelajari Hadits sejak kecil dan untuk mempelajari Hadits ini, ia pernah pindah atau merantau ke Syam (Syiria), Hijaz, Yaman dan negara-negara lainnya sehingga ia akhirnya menjadi tokoh ulama yang bertakwa, saleh, dan zuhud. Abu Zur’ah mengatakan bahwa kitabnya yang sebanyak 12 buah sudah dihafalnya di luar kepala.

Ia menghafal sampai sejuta hadits. Imam Syafi’i mengatakan tentang diri Imam Ahmad, “Setelah saya keluar dari Baghdad, tidak ada orang yang saya tinggalkan di sana yang lebih terpuji, lebih shaleh dan yang lebih berilmu daripada Ahmad bin Hambal”. Abdur Rozzaq Bin Hammam yang juga salah seorang guru dia pernah berkata, “Saya tidak pernah melihat orang se-faqih dan se-wara’ Ahmad Bin Hanbal”Sanad Keilmuan

Mengenai gurunya ada puluhan orang yang semuanya adalah ulama-ulama dalam berbagai bidang ilmu. Di antara gurunya adalah

 • Ismail bin Ja’far
 • Abbad bin Abbad Al-Ataky
 • Umari bin Abdillah bin Khalid
 • Husyaim bin Basyir bin Qasim bin Dinar As-Sulami
 • Imam Syafi’i
 • Waki’ bin Jarrah
 • Ismail bin Ulayyah
 • Sufyan bin ‘Uyainah
 • Abdurrazaq
 • Ibrahim bin Ma’qil
 • Abu Yusuf Al Qadhy
 • Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i
 • Ishaq bin Rohaweh
 • Murid-muridnya:

Imam Bukhari
Imam Muslim
Abu Daud
Muhammad bin Syafi’I
Imam Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al Muzani
Ahmad bin Sayyar
Rabi’ bin Sulaiman
Al Hafidh Ad Darimi
Ibnu Abid Dunya
Abu Abdillah Al Marwazi
Imam Abu Ja’far At-Tirmidzi
Junaid Al Baghdadi
Abu Tsur Alkalbi Al Baghdadi

Hafal Jutaan Hadist


Imam Hanbali dikenal sangat gemar dan bersemangat menuntut ilmu, berburu hadits, ahli ibadah, wara’ dan zuhud. Imam Abu Zu’rah mengatakan : “Imam Ahmad bin Hanbal hafal lebih dari 1.000.000 (satu juta) hadits”. Sementara anaknya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal mengatakan : “Ayahku telah menuliskan 10.000.000 hadits banyaknya dan tidaklah beliau mencatatnya hitam di atas putih, melainkan telah dihafalnya di luar kepala”.

Teladan


Ketika pemerintahan ada ditangan Khalifah Al Ma’mun, saat itu kaum Mu’tazilah berhasil mempengaruhi Khalifah untuk mendukung pemikiran mereka dan mempropagandakan pendapat bahwa Al-Qur’an adalah mahkluk. Kaum Mu’tazilah yang didukung penuh oleh Khalifah Al Ma’mun memaksakan pendapat itu kepada seluruh rakyat.

Para Ulama yang tidak sependapat ditangkap dan diinterogasi ke istana. Hampir semua ulama tidak berani menentang karena takut dihukum berat. Satu-satunya ulama yang tetap istiqomah menentang pendapat bahwa Al-Qur’an adalah makhluk hanyalah Imam Ahmad bin Hanbal. Akibatnya beliau disiksa, dipukuli dan hampir saja dibunuh. Rupanya Allah menyelamatkan beliau karena tiba-tiba Khalifah Al Ma’mun meninggal secara mendadak di Tharsus, sehingga eksekusi hukuman mati kepada Imam Ahmad bin Hanbal tidak sampai dilaksanakan.

Sepeninggal Al Ma’mun, dua orang Khalifah penggantinya yaitu Khalifah Al Muntashir dan Khalifah Al Watsiq masih meneruskan kebijaksanaan mendukung kaum Mu’tazilah dan progandanya bahwa Al-Qur’an adalah makhluk. Selama itu Imam Ahmad bin Hanbal hidup dalam persembunyian dan mengasingkan diri.

Setelah Khalifah Al Watsiq, yang naik tahta adalah Khalifah Al Mutawakil. Pada masa Khalifah Al Mutawakil inilah propaganda bahwa Al-Qur’an adalah makhluk dihentikan sama sekali. Bahkan Khalifah menangkapi dan menghukum ulama-ulama Mu’tazilah yang dahulu menjadi pelopor utama propaganda kemakhlukan Al-Qur’an.

Karya dan Jasa


Khalifah Al Mutawakil sangat menghormati dan memuliakan Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau dijadikan penasehat resmi istana, dan Khalifah mendukung penuh ajaran-ajaran Imam Ahmad bin Hanbal dan para ahli hadits.

Metode Ijtihad Imam Ahmad bin Hanbal :

Al-Qur’an
Hadits
Ijma’ Sahabat
Fatwa Sahabat
Atsar Tabi’in
Hadits Mursal / Dhaif
Qiyas

Metode istinbath Imam Ahmad bin Hanbal lebih banyak menyandarkan pada hadits dan atsar dari pada menggunakan ra’yu (ijtihad). Beliau lebih menyukai berhujjah dengan hadis dhaif untuk masalah furu’iyah daripada menggunakan Qiyas.

Kitab-kitab mazhab Hanbali :

Kitab Tafsir Al-Qur’an
Kitab Musnad Imam Ahmad, sebuah kitab kumpulan hadits yang tebal
Kitab Nasikh wal Mansukh
Kitab Al Muqaddam wal Muakhkhar fil Qur’an
Kitab Jawabatul Qur’an
Kitab At Tarikh
Kitab Al Manasikul Kabir
Kitab Al Manasikus Saghir
Kitab Tha’atur Rasul
Kitab Zuhud
Kitab Ash Shalah

(Dari berbagai sumber)

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Lima Kebiasaan Baik Agar Panjang Umur, Sehat dan Bahagia

Read Next

Lokasi dan Jadwal SIM Keliling Hari Ini, Sabtu 18 September 2021